Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο επί της οδού ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ αρ. 4 στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.611
Ημ/νια: 08/11/2018 10:42:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦΑΩΚ8-5ΧΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών