Θέμα: Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο κτίριο επί της οδού ΚΛΕΜΑΝΣΩ αρ. 79 στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.133
Ημ/νια: 19/09/2018 10:38:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΚΝΩΚ8-8Τ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών