Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΙΟΥ 2019- ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Ημ/νια: 11/09/2019 10:46:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΓΦΓΩΚ8-8ΞΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών