Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ- (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018)
Ημ/νια: 11/09/2019 10:17:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΘΦΩΚ8-Ν3Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών