Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 944/2019) - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ Α.Ε.
Ημ/νια: 10/09/2019 11:17:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΧΡΧΩΚ8-Κ7Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών