Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΕΠ 648 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 11/07/2019 08:48:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΨ5ΩΚ8-ΡΜΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών