Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΕΠ 648 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 11/07/2019 08:50:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΟΖΩΚ8-ΞΙΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών