Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 07/05/2019 12:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΓΔΜΩΚ8-7ΡΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών