Θέμα: Γνωστοποίηση για υποβολή αίτησης για πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη (Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής)
Ημ/νια: 30/04/2020 11:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛ52ΩΚ8-ΖΗΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών