Θέμα: Απόφαση παράτασης έξι (6) δίμηνων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19
Ημ/νια: 16/04/2020 12:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥΥΥΩΚ8-Α6Δ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών