Θέμα: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικ. Έτους 2015
Ημ/νια: 17/11/2015 12:42:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΙΩΩΚ8-Χ7Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη