Θέμα: Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του ν.4497/2017 στον Δήμο Ξάνθης
Ημ/νια: 13/05/2020 12:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΕΜ4ΩΚ8-Υ3Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου