Θέμα: Μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) και διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2020
Ημ/νια: 05/12/2019 08:17:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΨΙΩΚ8-Η2Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου