Θέμα: Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ
Ημ/νια: 13/11/2019 12:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 616ΧΩΚ8-ΒΧ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου