Θέμα: Διόρθωση της με αριθμό 197/2013 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών 3Α»
Ημ/νια: 22/10/2019 12:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΞ5ΦΩΚ8-ΞΡ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου