Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
Ημ/νια: 22/10/2019 12:28:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒΗΠΩΚ8-5Χ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου