Θέμα: Ορισμός έντεκα (11) μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 18/10/2019 13:57:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΖ0ΩΚ8-ΗΣΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου