Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 57/2019 απόφαση της ΕΠΖ η οποία αφορά «Μείωση του πλάτους της ζώνης απαγόρευσης ανέγερσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης από τον οικισμό Λαμπρινού»
Ημ/νια: 24/09/2019 11:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΜ9ΩΚ8-ΙΟΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου