Θέμα: Έγκριση της αριθμ.27/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την υποβολή Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 28/06/2019 09:08:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕ1ΗΩΚ8-ΘΝ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου