Θέμα: Καθορισμός αποζημιώσεων προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. των ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 21/11/2018 08:37:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞ0ΥΩΚ8-ΨΧ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου