Θέμα: Έγκριση της με αριθμ.60/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015
Ημ/νια: 28/07/2017 11:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΔ8ΩΚ8-2ΘΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη