Θέμα: Ανάκληση της με αριθμό 171/26-7-2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή Θερμοκηπίων ΤΕΛ», ορισμός εκπροσώπου του κυρίου του έργου με τον αναπληρωτή του, ορισμός εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης
Ημ/νια: 06/09/2016 09:09:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΙΚ6ΩΚ8-Ι8Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη