Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
Ημ/νια: 29/07/2016 13:18:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΞΕΩΚ8-ΣΛΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου




Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη