ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Ζητούμε την κατανόησή σας εάν κάποια τμήματα αυτής της σελίδας δεν έχουν επικαιροποιηθεί επαρκώς)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκτύπωση E-mail

 

Οργανόγραμμα Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης

  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Γενικός Γραμματέας

 

2. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημάρχου

 

 

α) Γραφείο Δημάρχου

Χουδελούδη Φανή 

25413-50810
25410-76392
25410-75555 (FAX)

 

β) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Βοήθειας

Ιακωβίδου Θεοδοσία 

25413-50801
25410-73707
25410-73707 (FAX)

3. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

25410-83241

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

25413-50803

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Σπανού Μαρία

25413-50803

α) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Τζανόγλου Καλλιόπη

25410-28398

 

1. Γραφείο υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

 

 

2. Γραφείο διοικητικής μέριμνας και διαφάνειας

 

 

3. Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

 

4. Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού

 

β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Πανταζόγλου Αθανασία

25413-50828

 

1. Γραφείο εμπορικών δραστηριοτήτων και προστασίας καταναλωτή

 

 

2. Γραφείο αδειών εμπορικών και επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων

 

γ) Τμήμα Αστικής Κατάστασης

Βαρελτζίδης Μιχαήλ

25413-50815

 

1. Γραφείο Δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων, Στρατολογίας

 

 

2. Γραφείο Εκλογικών καταλόγων και διενέργειας

εκλογών

 

 

3. Γραφείο Ληξιαρχείου και πολιτικών γάμων

 

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ζολώτας Αργύριος

25413-50826

α) Τμήμα Ταμείου και εσόδων

Μεταξά Βασιλική

25413-50825

β) Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ράλλη Χριστίνα

25413-50822

3. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Παυλίδης Πέτρος

25410-22332

α) Τμήμα Προγραμματισμού

Γκαϊτατζή Ξανθή

25410-22332

β) Τμήμα Πληροφορικής

Χατζητουλούσης Αντώνιος

25413-50820

4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Συμεωνίδου Παρθενόπη

25410-68003

α) Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Παυλίδης Σάββας

25410-68003

 

1. Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

 

2. Γραφείο Κοιμητηρίων

 

β) Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Μπαμπάτσος Αθανάσιος

25410-70423 

γ) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Γκίκας Ηλίας

25410-22786

 

1. Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας

 

 

2. Γραφείο Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

 

 

3. Γραφείο Καθαρισμού Κ.Χ. και ειδικών συνεργείων.

 

 

4. Γραφείο Αδέσποτων ζώων

 

δ) Τμήμα Πρασίνου

Μπαμπάτσος Αθανάσιος

25410-70423

5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μανά Αικατερίνη

25410-22332

α) Τμήμα Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών

Παπαδοπούλου Αραβύλα

25410-22332

β) Τμήμα Μελετών Έργων Κτιριακών, Ενεργειακών και Υπαιθρίων

Αβραμίδης Χαράλαμπος

25410-22332

γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό

Μπαρμπαλέξη Ευδοκία

25410-22332

 

1. Γραφείο Μελετών και έργων

 

 

2. Γραφείο Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων 

 

 

3. Γραφείο Εγκαταστάσεων

 

δ) Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών

Τερζόγλου Μελέτιος

25410-22332

 

1. Γραφείο Εποπτείας και Καταγραφών

 

 

2. Γραφείο Επεμβάσεων

 

 

3. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

 

6. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού

Χρυσαφίδης Σωτήριος

25413-50124

α) Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής

Μήτσου Ελισάβετ

25413-50124

 

1. Γραφείο σχεδιασμού και ελέγχου

 

 

2. Γραφείο Εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

 

β) Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Πανδρακλάκης Αθανάσιος

25410-63350

 

γ) Γραφείο Τουρισμού, Πολιτισμού

 

Πανδρακλάκης Αθανάσιος

25410-63350

 

δ) Γραφείο Δημόσιας Υγείας

25413-50124 

 

ε) Γραφείο Απασχόλησης

25413-50124

 

στ) Γραφείο Ισότητας Φύλλων

 

 

ζ) Γραφείο Παιδείας και Δια βίου Μάθησης

Πιπέλης Θεόδωρος

25410-83143 

7. Διεύθυνση ΚΕΠ

Κιουμουρτζιάν Ζαμπέλ

2541350010

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Νικολάου Μαρίνα

2541350017

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Ταραρά Χρυσούλα

2541350015

8. Διεύθυνση Δόμησης

Νικολόπουλος Νικόλαος

25410-65007

α) Τμήμα Έκδοσης Αδειών

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

25413-54100

β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Ράπτη Δέσποινα

25413-54100

γ) Τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών

Στυλιανίδης Νικόλαος

25413-54112

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

25423-50120

 

1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 

 

2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

 

 

3. Γραφείο χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρ. δραστηριοτήτων

 

 

4. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

 

5. Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

6. Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικής

 

 

7. Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού

 

 

8. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

 

 

9. ΚΕΠ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Γραφείο διοικητικής εξυπηρέτησης πολιτών με έδρα τα Κιμμέρια

25410-23347

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Γραφείο διοικητικής εξυπηρέτησης πολιτών με έδρα το Εύμοιρο

25410-24367

 

 

 

 

 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Ξάνθης

Εποπτευόμενοι Φορείς Δήμου Ξάνθης